پنجشنبه 30 مرداد 1393
بن کارت ملت

بن کارت

بن کارت نوعی کارت بهادار الکترونیک ویژه خرید است که سازمان ها و موسسات به جای بن کاغذی در اختیار کارکنان خود قرار می دهند، و معادل ریالی کمک هزینه های غیر نقدی ایشان را در حساب بن کارت واریز می کنند. دارندگان بن کارت می توانند با آن از راه مراجعه به فروشگاه های مجاز دارای دستگاه کارت خوان فروش یا از طریق محیط اینترنت کالا و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

ویژگی های بن کارت

  - بن کارت برای هریک از کارکنان تابع یک سازمان یک بار صادر، و سپس بر طبق مقررات و برنامه سازمان مذکور در فواصل زمانی معین شارژ (مبلغ دار) می شود.
  - برخلاف بن های کاغذی که صدور و توزیع آنها برای سازمان ها به صرف وقت و هزینه بیشتر نیاز دارد، بن کارت موجب صرفه جویی در وقت و هزینه است؛ زیرا بن کارت یک بار صادر و توزیع و در فواصل زمانی دلخواه شارژ می شود، و افزون بر آن از سرعت و دقت بیشتر برخوردار است.
  - چنانچه سازمان متبوع اراده کند، می توان اعتبار خرید با بن کارت را به فروشگاه یا باشد وجود دارد، لذا محدود نمودن محل خرج بن کارت ها به فروشگاه های خاص نیز به سهولت میسر است.
  - با استفاده از بن کارت، بعضی از عملیات دستی و وقت گیر فروشگاه های تابع (مانند: جمع آوری و شمارش بن های کاغذی، استخراج آمار مربوط، ارسال آنها به سازمان مربوط، و انجام برخی محاسبات دیگر) کاسته می شود.
  - مانند بن های کاغذی بن کارت الکترونیک را نیز می توان با نام و شماره مشخص برای هر یک از افراد سازمان صادرکرد.
  -  به منظور حفظ ویژگی های امنیتی، هر بن کارت نیز مانند دیگر کارت پول های الکترونیک رمزی مخصوص دارد.
  - در حال حاضر به دلیل عدم احراز هویت از کارمندان سازمان در فروشگاه مربوطه، در صورت مفقودی بن کاغذی، امکان هر گونه سوء استفاده توسط سایرین وجود دارد، ولی با بهره گیری از بن کارت به خاطروجود رمز، تنها صاحب اصلی کارت می تواند بن کارت را خرج کند.
  - خرید با بن کاغذی محدودیتی را به دارنده آن تحمیل می کند. به این صورت که دارنده بن کارت نمی تواند طبق زمان بندی و نیاز خود در چند نوبت آن را خرج کند ولی با بن کارت، با هر بار خرید از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاهی یا محیط اینترنت، آنچه مانده در مرکز نگهداری خواهد شد و دارنده آن می تواند در چندین نوبت خرید کند.
  - صدور بن کارت با مراجعه نماینده شرکت/ مؤسسه به هریک از شعب بانک، ممکن است.
  - دارنده بن کارت می تواند با مراجعه به پایانه های خود پرداز بانک ملت، خدمات زیر را دریافت کند:
   اعلام مانده کارت
   اعلام ده گردش آخر کارت
   تغییر رمز کارت
   تغییر رمز اینترنتی کارت
   پرداخت قبوض